top of page

設備接管失敗(設備尚未支援)處理方式

近日有客戶反映AP無法被Controller版本5.13.29接管,錯誤訊息為設備尚未支援


解決方法:

1. SSH至AP,預設帳號 / 密碼: ubnt / ubnt

2. 執行 upgrade https://dl.ui.com/path/to/upgrade-vX.Y.Z.bin

3. 接管設備

最新韌體請至官網查詢: https://www.ui.com/download/unifi/

參考原廠文件:https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204910064-UniFi-Upgrade-the-Firmware-of-a-UniFi-Device?fbclid=IwAR3qzsB2mVH2fi4aHPyqzmCC-ooApCxFOgvVVFfExhy1SWzqa23r38Cqu0M#SSH


產品購買 : https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2203063425477

bottom of page